Tere tulemast TEHIKu teabekeskusesse!

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kompetentsikeskus tervise-, sotsiaal- ja töövaldkonnas. Viime ellu avaliku sektori olulisemaid IT-projekte, nõustame teisi riigiasutusi uute arenduste ja halduse osas ning oleme teerajajaks uutele tehnoloogilistele lahendustele.

TEHIKu teabekeskus (lühendina TEKE) on veebikeskkond, mis on mõeldud esmalt tervise infosüsteemi metaandmete ja muu informatsiooni levitamise keskkonnaks, kus andmed avaldatakse nii inim- kui masinmõistetaval kujul.

Ülevaade Teabekeskusest

Tervisesüsteemi parendamiseks on vajalik süsteemis olevate osapoolte efektiivne koostöö - tervishoiuteenuse osutajad, poliitika kujundajad, infosüsteemide haldajad, teadustööde koostajad ja teiste institutsioonide osalised peavad panustama selle jaoks, et inimesel oleks võimalus saada parimat võimalikku teaduspõhist abi. Kvaliteetse koostöö eelduseks on üheselt mõistetavad andmed ning mugav (kuid ka turvaline) andmevahetus osapoolte vahel. Kui andmete terminoloogia ja struktuur ei ole üheselt kokkulepitud, muutub andmevahetus aeglasemaks, tekivad probleemid infosüsteemide toimimises ja tõlgendamise erisuste tõttu võib kaduda olulisel määral kliinilist informatsiooni.

Probleemi lahendamiseks kasutab TEHIK standardiseeritud andmevahetusformaate, et tervise-, sotsiaal- ja töövaldkondades tegutsevad osapooled saaksid omavahel jagada andmeid, kasutades ära infotehnoloogilisi võimekusi. Teabekeskuse eesmärk on tagada lõppkasutajale parem kättesaadavus valdkonna andmehaldusest, andmevahetusstandarditest, terminoloogiast, reeglitest ja juhenditest. Läbi eelmainitu tagatakse tervise infosüsteemi teenuste kvaliteetsem juurutamine tervishoiuteenust osutavate asutuste infosüsteemides, ajakohasem terminoloogiate kasutamine ning selgem ülevaade tervise infosüsteemi andmestikest ja teenustest. Kvaliteetne ja nõuetekohane teenuste juurutamine omakorda võimestab andmekvaliteedi tagamist nii andmete loomise algallikas kui ka andmete vahetamisel.

Teabekeskusest leiad:

  • Selgitavad materjalid - teenuste kirjeldused, kasutatavad standardid (HL7, ISO, FHIR jne).
  • Rahvusvaheliste andmevahetusstandardite alusel loodud tervise infosüsteemi andmevahetuse sõnumite ja dokumentide struktuurid ehk andmevahetusvormingud.
  • Avaldatud klassifikaatorid ja koodiloendid.
  • Terminoloogiastandardite ülevaated (sh SNOMED CT).
  • Kliinilised infomudelid, mis kirjeldavad teenusega seotud andmeid ja nende vahelisi seoseid.
  • Andmekvaliteedi tagamise taust ja nõuded.
  • Avaandmed.
  • ...ja palju muud jooksvalt täiendatavat materjali.

Teabekeskusesse oleme koodanud kõik avaliku informatsiooni, mis on seotud kõikide TEHIKu valdkondadega.

Head nautimist!

Kõik ettepanekud ja küsimused seonduvalt teabekeskusega, edastada [email protected]