Mis on andmekvaliteet?

Andmekvaliteet on määr, mille ulatuses andmete olemasolevad omadused vastavad nõudmistele. Lihtsamalt sõnastatuna on andmekvaliteet andmete vastavus andmekvaliteedi nõuetele.

Andmekvaliteedi mõistmist hõlbustab selle jagamine vormiliseks ja sisuliseks, kusjuures vormiline on n-ö vundament, ilma milleta ei ole võimalik jõuda sisulise andmekvaliteedi tagamise eesmärkide saavutamiseni.

 • Vormiline – vastavus standarditele, andmevahetusstandarditele ja -vormingutele, sh dokumendi- ja andmestruktuur, andmekoosseis, andmeelementide reeglid, viited kehtivatele klassifikaatorite versioonidele ja väärtustele.

 • Sisuline – vastavus teenuse ärinõuetest/toimereeglitest tulenevatele andmekvaliteedi nõuetele, sh loogilistele ehk seoselistele nõuetele.

Miks on andmekvaliteet oluline?

Andmekvaliteedi olulisust võimaldab mõista see, millega riskime, kui terviseandmete kvaliteet ei ole piisaval määral tagatud:

 • oht inimeste elule ja tervisele (ravivigade ja valesti informeeritud otsuste alusel);
 • puudulik tervisesüsteemi usaldusväärsus (ekslikud andmed tekitavad usalduse kaotuse ohu);
 • inimeste negatiivne kasutajakogemus terviseteenuste kasutamisel (andmekvaliteedi puudujäägid tekitavad sageli vajaduse midagi lisaks uurida, parandada – nt suureneb nii ajakulu);
 • poliitikakujundajate väärad otsused (andmepõhised otsused peavad tuginema kvaliteetsetel andmetel, muidu võivad otsused osutuda ekslikeks);
 • aeglane tervishoiualane innovatsioon (uued lahendused vajavad kvaliteetseid andmeid);
 • tervisestatistika kaotab tõenduspõhisust.

Kuidas andmekvaliteeti tagada?

Andmekvaliteedi tagamisele ei saa läheneda vaid läbi soovimatute tagajärgede kõrvaldamise, kus juba on ohtu sattunud inimeste heaolu või tervisesüsteemi usaldusväärsus. Prioriteet on pakkuda inimestele kvaliteetseid e-teenuseid ning andmekvaliteeti on vaja tagada eeskätt ennetavalt ja teenusepõhiselt.

Andmekvaliteedi tagamise metoodikas on lisaks selgetele tegevustele ning rollide ja vastutuste jaotusele keskne koht ka mõõdetavusel, kuivõrd andmekvaliteet on andmete kvaliteedinõuetele vastavuse määr. Ühemõtteline mõõdetavus loob tingimused andmekvaliteedi nõuetelevastavuse pidevaks seireks ja vastavate parandusmeetmete võtmiseks. Seire ülesseadmiseks on vaja defineerida ärinõuetest tulenevad andmekvaliteedi reeglid ning indikaatorid.

Reeglite ja indikaatorite loomist hõlbustavad andmekvaliteeti iseloomustavad tunnused:

 • Õigsus - hinnang selle kohta, mil määral vastavad andmed tegelikkusele;
 • Täielikkus - hinnang, mis iseloomustab nõutud andmete olemasolu;
 • Ajakohasus - hinnang selle kohta, mil määral andmete värskus ja kättesaadavus vastab vajadustele ja nõuetele;
 • Reeglipärasus - hinnang, mis iseloomustab, mil määral vastab andmete formaat ja struktuur etteantud nõuetele;
 • Ühekordusus - hinnang, mis näitab, kas ja mil määral esineb andmetes duplikaatkirjeid.

Andmekvaliteedi haldus

Andmekvaliteedi haldus on organisatsiooni koordineeritud tegevus andmekvaliteedi juhtimiseks ja kontrollimiseks.
Andmekvaliteedi halduse tegevusi tuleb ellu viia süsteemselt ja järjepidevalt ning teenuse eesmärke silmas pidades. Tegevuste elluviimisel saab eristada kahte suunda:

 • uue teenuse arendusprotsessis toimuvad andmekvaliteedi probleeme ennetavad tegevused
 • olemasoleva teenuse andmekvaliteedi halduse tegevused

Andmekvaliteedi haldus uue teenuse arendusprotsessis

Andmekvaliteedi haldus uue teenuse arendusprotsessis jaguneb vastavalt arendusprotsessi ülesehitusele kolme etappi. Olenevalt arendusprojekti täpsest sisust ei pruugi alati vaja minna kõiki samme ja tõenäoliselt tekib vajadus teatud samme eri põhjalikkusega korrata. Tegevused oma esitatud järjestuses ei ole jäigalt paigas, vaid on mõeldud indikatsioonina, millest andmekvaliteedi halduses lähtuda. Andmekvaliteedi tagamise jaoks mõeldud tegevused on visualiseeritud järgneval joonisel.

Teostamine
Teostamine
7. Rollide/vastutuste täpsustus
8. Andmekvaliteedi indikaatorid
9. Koostalitusvõime
10. Teisene andmekasutus
11. Andmetoiminguid toetav UX ja UI
12. Andmekvaliteedi testimine
13. Lõplik õigusanalüüs
7. Rollide/vastutuste täpsustus...
Haldus
Haldus
14. Tagasiside analüüs
15. Probleemide analüüs
16. Andmekvaliteedi indikaatorite jälgimine
17. Andmekvaliteedi parendustegevused
14. Tagasiside analüüs...
Kavandamine
Kavandamine
1. Andmevajaduse selgitamine
2. Õigusruumi kaardistus
3. Andmekvaliteedi rollijaotus
4. Andmekvaliteedi eesmärgid
5. Andmekvaliteedi teostatavusanalüüs
6. Andmekvaliteedi tegevused tööplaani
1. Andmevajaduse selgitamine...
Text is not SVG - cannot display

Kavandamise etapis on oluline välja selgitada teenuses kasutatavate andmete äriline vajadus, kaardistada õigusruumiga vastavus ja võimalikud muutmisvajadused, määratleda andmekvaliteedi nõuded ja eesmärgid, määrata andmekvaliteedi tegevuste eest vastutajad, hinnata tööde jaoks vajalike ressursside mahtu ja lisada tegevused tööplaani.

Teostamise etapis täpsustatakse andmekvaliteedi tegevuste täitjate rolle ja vastutusi, defineeritakse andmekvaliteedi reeglid ja indikaatorid, tagatakse koostalitlusvõime andmekirjelduste, terminoloogiate, klassifikaatorite, koodiloendite, andmevahetusstandardite ja -vormingute jms rakendamisega, selgitatakse välja andmete taaskasutusvajadus ja vastavad nõuded, toetatakse kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainis mugava andmesisestuse ja -kasutuse arendamist, testitakse lahendusi andmekvaliteedi tagamise ja säilimise vaates ning tagatakse lahenduse vastavus õigusruumiga.

Halduse etapis küsitakse ja analüüsitakse teenuse kasutajate tagasisidet andmekvaliteedi kohta, seiratakse andmekvaliteedi indikaatoreid, kaardistatakse ja analüüsitakse andmekvaliteedi probleeme ning vastavalt seire ning analüüsi tulemustele viiakse ellu andmekvaliteedi parendamise tegevused. Halduse etapp märgib ühtlasi jõudmist andmekvaliteedi haldusse olemasolevas teenuses.

Andmekvaliteedi haldus olemasolevas teenuses

Andmekvaliteedi haldus olemasolevas teenuses on tsükliline tegevus, mille eesmärgiks on järjepidevalt seirata andmete vastavust andmekvaliteedi nõuetele ning mittevastavuse ja uute andmekvaliteedi probleemide ilmnemisel viia läbi analüüs juurpõhjuste väljaselgitamiseks ja teenuse parendamiseks.

Olemasolev teenus
Olemasolev teenus
Andmekvaliteedi seire
Andmekvaliteedi seire
Andmekvaliteedi probleemide analüüs
Andmekvaliteedi problee...
Andmekvaliteedi tõstmise ja tagamise tegevuste elluviimine
Andmekvaliteedi tõstmise ja...
Teenuse parendamine
Teenuse parendamine
Text is not SVG - cannot display
 1. Olemasolev teenus - määratud teenuse ülalhoiuks ja toimimiseks (sh andmekvaliteedi tagamiseks) vajalikud rollid ja vastutused; selge ja kehtiv on teenuse ning selles kasutatavate andmete õiguslik alus ning dokumenteeritud on teenuse ärinõuded.

 2. Andmekvaliteedi seire - eesmärgiks on regulaarselt ja osapooltele läbipaistvalt jälgida teenuse andmekvaliteedi tervist vastavalt teenusele seatud andmekvaliteedi nõuetele. Seire hõlmab andmekvaliteedi kohta saadud sisendit eri allikatest: andmekvaliteedi indikaatorid töölaual, tagasiside kasutajatelt, probleemid kasutajatoelt.

 3. Andmekvaliteedi probleemide analüüs - eesmärgiks on jõuda probleemidest lahendusteni ehk probleemide analüüsimise kaudu valida sobivad andmekvaliteedi tõstmise meetmed ja kokku leppida andmekvaliteedi tegevuskava.

 4. Andmekvaliteedi tõstmise ja tagamise tegevuste elluviimine - eesmärgiks on andmekvaliteedi pidev parandamine teenuses, sellega klientide rahulolu suurendamine ja kulude vähendamine seoses probleemide korduvast esinemisest tingitud tööpanusega.

 5. Teenuse parendamine - eesmärgiks parandada teenuse üldist kvaliteeti (sh andmekvaliteeti).