Infomudelite eesmärk

Eesti tervishoiu infomudelite kirjeldamise eesmärk on tagada erinevate osapoolte (tervishoiuteenuse osutajad, tugisüsteemide pakkujad, infosüsteemide arendajad, poliitika kujundajad) vahel ühtne arusaam kliinilise informatsiooni ja andmete liikumisest tervise valdkonnas. See on eelduseks, et andmete kogumine ja töötlemine toimub ühtsetel alustel, mis muudab kogutud andmed omavahel võrreldavaks ning taaskasutatavaks. Selle jaoks on vajalik standardiseerida andmete kogumine Eesti tervishoiusüsteemis andmete tekkimise tasandil ehk andmevahetusstandarditest sõltumatult.

Kliinilised infomudelid on andmekirjelduste standardiseeritud kogum, mis kirjeldab põhiandmeid ja nende vahelisi seoseid, et tekitada andmete struktuurne ja semantiline ühtsus ning võimaldada koostalitlusvõime tervishoiusüsteemis. Kliiniline infomudel ei defineeri tehnilisi aspekte andmete liikumisest, vaid kirjeldab rohkem konseptsioonide seoseid ja omadusi, et standardiseerida andmed, mida kasutatakse tervishoiuteenuse protsessis. Keskne põhimõte on tagada järjepidev kliiniliste andmete kogumine EHR-is vaatamata ajast, kohast või teenuseosutajast. Kuna kliinilised infomudelid on allikmaterjaliks erinevatele IKT lahendustele, kuid ei sõltu nendest konkreetselt, siis tehnoloogilise lahenduse muutudes või uuenedes, jäävad andmed alati alles.

Kliiniliste infomudelite halduse eesmärgiks on tagada Euroopa koostalitlusvõime raamistiku (Refined eHealth European Interoperability Framework (ReEIF)) semantika ehk Information tasandi toetamist e-tervise koostalitlusvõime tagamisel.

Regulatsioonid
(Legal and regulatory)
Regulatsioonid...
Juhtimispoliitika
(Policy)
Juhtimispoliitika...
Protsessid
(Care process)
Protsessid...
Andmestik
(Information)
Andmestik...
Andmevahetus ja rakendamine
(Applications)
Andmevahetus ja rakendamine...
IKT süsteemid
(IT infrastructure)
IKT süsteemid...
Poliitikakujundajad
Poliitikakujundajad
Poliitikakujundajad
Poliitikakujundajad
Tervishoiuspetsialistid, patsiendid
Tervishoiuspetsialistid, p...
Tervishoiuspetsialistid, andmeanalüütikud
Tervishoiuspetsialistid, a...
Andmeanalüütikud, IT spetsialistid
Andmeanalüütikud, IT spets...
IT spetsialistid
IT spetsialistid
Infomudelid
Euroopa koostalitlusvõime raamistiku tase...
Tehniline võimekus
Tehniline võimekus
Semantika
Semantika
Asutuspõhine tegevus
Asutuspõhine tegevus
Seadusandlus
Seadusandlus
Vastutavad osapooled
Text is not SVG - cannot display

Põhimõtted ISO 13972:2022 põhjal

 • Kliinilised infomudelid kirjeldavad kliiniliste andmete olemust patsiendi ja tervishoiutöötajate/-spetsialistide vaatest esindades kliinilist teadmust IKT lahendustes.
 • Kliinilised infomudelid toimivad kui ehitusklotsid, mille abil saab on võimalik luua erinevaid kasulikke lahendusi, samas tagades alusandmete standardiseerituse.
 • Kliinilised infomudelid on konkreetsete juhtumite kliiniliste mõistete, konteksti ja seoste olemused. Kliinilised infomudelid toimivad kui konkreetsete juhtumite tervishoiu andmete arhitektuur. Need on sillaks reaalelu kliiniliste protsesside ja neid toetavate IT lahenduste vahel.
 • Infomudelid on sõltumatud tehnoloogilistest valikutest ja neid saab kasutada erinevates tervise informatsiooni tehnoloogiates.
 • Infomudel määratleb kliinilised mõisted tehniliselt lahendusest sõltumatult. See tagab semantilise koostalitlusvõime eri infosüsteemide vahel, mis võivad kasutada erinevaid tehnoloogilisi lahendusi ja standardeid.

Infomudelite koostamise põhimõtted

Infomudelid oma olemuselt on kliinilisi andmeid kirjeldavad mudelid, mida kasutatakse erinevate tehniliste andmekirjelduste ja -vahetuste tagamiseks. Seetõttu toimub nende sisuloome tervise valdkonna, tervishoiukorralduse ja IT valdkonna spetsialiste koostööna.

Mudelite loomine koosneb erinevatest etappidest ja tegevustest:

 • Infomudelite loomise ja uuendamise vajadus tuleneb tervise valdkonna äripoole määratletud vajadustest.
 • Infomudelite loomiseks luuakse töörühm(ad), kuhu kuuluvad nii tervise valdkonna ja tervishoiukorraldamise vastavad spetsialistid, IT-eksperdid ning andmete standardimise eksperdid.
 • Pärast esmast uue teenuse kirjeldust, lepitakse semantilises töörühmas kokku esialgsed andmed või nende grupid (nt MRT, kliiniline laborianalüüs, vererõhk jne), mida selle teenuse juurutamiseks on vaja kirjeldada. Selle esmase sisendi pealt teostavad andmete standardimise eksperdid (nt TEHIK andmekorraldus) ülevaate teiste sarnaste teenuste, standardite ja andmemudelite pealt eelanalüüsi, millega koondatakse mustandmudelid esialgsete andmeelementide kaardistusena.
 • Tervise valdkonna eksperdid annavad hinnangu tulemile, vajadusel muudavad seda ning koostavad lõpliku infomudelite koosseisu, kitsendades/laiendades olemasolevat kaardistust või hinnates kohalike eripäradega arvestamise vajadust.
 • Kui lõplik mudelite koosseis ja sisu on kokkulepitud ning kinnitatud, siis vormistavad andmete standardimise eksperdid neist kehtestatud vormile vastavad dokumendid.
 • Esialgsed mudelid avaldatakse tagasisidestamiseks ja kooskõlastamiseks.
 • Vajadusel viiakse sisse muudatused tagasisidest lähtuvalt. Peale kooskõlastusringide läbimist avaldatakse infomudelid kõigile kättesaadavalt TEHIKu andmehalduse teabekeskuses.
1. Uue teenuse loome või olemasoleva teenuse täiendamise vajadus, tööplaanis vastu võetud
1. Uue teenuse loome või o...
2. Semantilise töörühma moodustamine
2. Semantilise töörü...
3. Ärianalüüs. Erinevate osapoolte kaasamine (TEHIK, infomudelid, FHIR meeskonnad).
3. Ärianalüüs. Erinevate o...
4. Vajalike infomudelite kaardistamine mõiste tasandil.
4. Vajalike infomudelit...
5. Analüüsi tulemuste põhjal selgunud info põhjal infomudelite esmane mustandid.
5. Analüüsi tulemuste põh...
6. Mustandmudelite valideerimine töörühmas.
6. Mustandmudelite vali...
7. Mustandmudelite täiendamine ja parandamine.
7. Mustandmudelite tä...
8. Mustandmudelite kinnitamine töörühmas.
8. Mustandmudelite kinnit...
9. Infomudelite vormistamine avaldamiseks.
9. Infomudelite vormist...
10.Infomudeli avaldamine kooskõlastamiseks/
tagasisidestamiseks
10.Infomudeli avalda...
11. Ettepanekutega arvestamine, muudatuste sisseviimine.
11. Ettepanekutega arve...
12. Infomudelite kehtestamine ja avaldamine.
12. Infomudelite kehtesta...
Legend
Legend
Eeltöö
Eeltöö
Sisuloome
Sisuloome
Kehtestamine
Kehtestamine
Text is not SVG - cannot display

Infomudeli koosseis

 • Infomudelid võivad viidata teistele infomudelitele.
 • Infomudelid võib rühmitada kogumiteks.
 • Infomudelil on metaandmed nagu nimi, ID ja kirjeldus
 • Infomudelid on versioneeritavad.
 • Infomudelil võib olla üks kuni mitu andmeelementi.
 • Andmeelemendil võib olla üks kuni mitu seost erinevate mõistete, teiste andmeelementide või kontseptsioonidega.
 • Igal andmeelemendil on oma metaandmestik nagu andmetüüp, nimi, ID ja kirjeldus.
 • Andmeelementide vahelised seosed võivad sisaldada loogilisi reegleid (nt kui andmeelement on täidetud, siis ka teine andmeelement peab olema täidetud.

Kuidas infomudelit lugeda?

Tervise- ja hooldusega seotud kliinilised infomudelid on ühest või mitmest andmeelemendist koosnevad mudelid, mis kirjeldavad selle kliinilise mõistega seotud kontseptsioone.

Andmeelemendi kirjeldus on lühike kirjeldus andmeelemendi kontekstuaalsest tähendusest, allikast, kasutusest jms.

Kliinilised infomudelid hõlmavad kokkuleppeid, mis on seotud:

 • Definitsiooniga - Mõiste definitsioon ja mõiste kirjeldamine.
 • Andmeelemendid, nende kordsus ja omavahelised suhted. Mudeli elemendid ja kuidas mudel on seotud teiste mudelitega või kontseptsioonidega.
 • Andmeelementide tüüp. Iga andmeelemendi andmetüüp, näiteks: vabas vormis tekst, kuupäev/kellaaeg, kood. Iga andmeelemendi väärtuste vahemik ehk mis väärtusi võib andme elemendil olla ja  milline ühik.

Näide "Patsient" infomudelist

«rootconcept»...
«data, reference»...
«data, reference»...
«data»...
«data»...
«data»...
0..*
0..*
0..*
1..*
0..1
Surmafakt
«data»...
0..1
«data, reference»Ko...
0..*
0..1
«data»...
0..*
«data, reference»...
ID
ID
TS
TS
CD
CD
BL
BL
CD
CD
Text is not SVG - cannot display

Infomudeli kordsuste selgitus

Kordsus
Kordsus
Selgitus
Selgitus
Näide
Näide
0..1
0..1
Andmeelement võib esineda 0 kuni 1 korda. 
(valikuline, kuid maksimaalselt üks)
Andmeelement võib esineda 0 kuni 1 korda....
Inimese vanus
Inimese vanus
0..*
0..*
Andmeelement võib esineda 0 või rohkem kordi.
(valikuline andmeelement)
Andmeelement võib esineda 0 või rohkem kordi....
Inimese kontaktisikud
Inimese kontaktisikud
1..1 või 1
1..1 või 1
Andmeelement peab esinema täpselt 1 kord.
(kohustuslik, peab olema üks)
Andmeelement peab esinema täpselt 1 kord....
Inimese isikukood
Inimese isikukood
1..*
1..*
Andmeelement peab esinema vähemalt 1 kord aga võib esineda rohkem kordi.
(kohustuslik, kuid hulga piirangut ei ole)
Andmeelement peab esinema vähemalt 1 kord aga võib esineda...
Inimese kontaktandmed
Inimese kontaktandmed
Text is not SVG - cannot display

Infomudeli andmetüüpide selgitus

Andmeelementide andmetüüpe võib olla erinevaid. Lühendid tulevad ingliskeelsetest nimetustest. Siin on kirjeldatud mõningad põhilised andmetüübid, kuid erinevaid põhi-andmetüüpe või tuletatud andmetüüpe eksisteerib veel palju.

LühendTüüp inglise keelesTüüp eesti keelesSelgitusNäide
BLBooleanTõeväärtusTõeväärtus kujutab binaarset väärtust (üks võimalus kahest), mille vahel valida. Kasutatakse juhtudel, kus valikuks on kaks võimalust ning kirjeldatakse kui tõsi/vale (true/false), jah/ei (yes/no) või arvudega 1/0Patsient_elab: 1
IDIdentifierIdÜhtlase formaadiga unikaalne identifikaator, mille eesmärk on eristada unikaalseid instantse (nt patsiente). Kujutatud mistahes suurte ja/või väikeste tähtede ning numbrite ja/või sümbolite kombinatsioon. Identifikaatori formaat peab olema eelnevalt defineeritud ID haldajate poolt, et vältida vigaseid andmeidInimese_isikukood: 35207170217
CDConcept DescriptorKoodAndmeelement tuleb seda defineerivast loendist. Koodid võivad olla omavahel analoogsed, kuid loendi või koodisüsteemi poolne kirjeldus viitab spetsiifilisele otsitavale kontseptioonile.patsiendi_veregrupp: 112144000 (A veregrupi kood loendist "ABO_veregrupp")
STStringTekst/sõneVabatekst ehk tekstiline väärtus, millel puudub konkreetne formaat. Sobib mingi konkreetse olukorra/instantsi kirjeldamiseksPatsiendi_kaebused: "Pt kurdab peavalu. On manustanud valuvaigistit (Atsetoaminofeen 1g) kell 14:43, kuid siiani pole valu leevenenud"
PQPhysical quantityVäärtus ja ühikKoosneb üldiselt omajagu mitmest erinevast andmetüübist nagu näiteks numbrilisest väärtusest ja mõõtühikust. Vajalik andmetüüp kirjeldamaks kvantitatiivseid tulemusi.Manustatud_ravimi_tugevus: 50 mg/ml
INTInteger NumberTäisarvTäisarv kirjeldab numbrilist andmeelementi, mis kujutab arvulist väärtust. Võib olla positiivne, negatiivne või 0. täisarvul ei ole komakohti.Inimese_vanus: 46
TSTime StampAegKirjeldab mingit konkreetset aega või perioodi. Aja kirjeldamiseks on oluline eelnevalt kokkulepitud aja presenteerimise formaat (pp.kk.AAAA või kk/pp/AA või AAAA-kk-pp-hh-mm-ss jne)Inimese_sünniaeg: 16/03/1996
COCoded OrdinalKood ja kalkulatsioonKodeeritud kontseptsioon, millel on tähendus ja arvuline väärtus kalkulatsiooniks

Avaldatud versioonid ja mudelid

Hetkel on avaldatud need versioonid:
Versioon V1.0 2023-1

Kasutamistingimused

Kliinilisi infomudeleid võib kasutada ilma piiranguteta mitteärilistel eesmärkidel.

Kontaktinfo

Eesti kliinilisi infomudeleid haldab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) andmekorraldus. Meiliaadress on [email protected].