ISO OID

ISO OID (International Standardization Organization Object Identifier) on rahvusvaheliselt kasutatav hierarhiline standard kindlate objektide identifitseerimiseks. OIDe haldavad hierarhia tipust samm-sammu haaval allapoole liikuvad riigid, organisatsioonid, osapooled jne. Iga OID on unikaalne, defineerides kõikidele osapooltele üheselt riigi, asutuse, tehnilise seadme või mille tahes.

OID standardi on välja töötanud ITU-T (International Telecommunications Union - Telecommunication standardization sector). Juurtaseme identifikaatorite ja nende vahetute alluvate eest vastutavad ITU-T ja ISO loal ANSI.

Reegel OIDide genereerimiseks on lihtne – iga osapool haldab talle määratud OIDi alam-OIDe. Näiteks Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse hallatav OID on Estonian eHealth Foundation 1.3.6.1.4.1.28284 ning TEHIK kui selle haldaja jagab igale järgnevale taotlejale alam-OIDe, kes omakorda saavad defineerida omale vajalikke alam-OIDe. Kõik registreeritud OIDid on lõplikud, seega ei saa 2.16.233 tähendada ka kaugemas tulevikus midagi muud kui Eestit ja 1.3.6.1.4.1.28284 Estonian eHealth Foundation. Küll aga puuduvad OIDide haldajatele piirangud oma OIDi puu arendamiseks – see, mitu haru juur-OIDist hargneb ja kui kaugele need ulatuvad, jääb iga asutuse enda otsustada.

Selleks, et erinevad rahvusvahelised osapooled mõistaksid OIDe üheselt, registreeritakse need ühtses OID varamus.

Kõikides tervise infosüsteemi edastatavates dokumentides ja sõnumites kasutatavad andmeobjektid tuleb üheselt defineerida ja identifitseerida. OIDid on vajalikud tervishoiuressursside (sh ka meditsiinidokumendid ja kasutatavad loendid) üheseltmõistetavaks identifitseerimiseks, et tagada nende andmeobjektide süsteemideülene unikaalsus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kes koordineerib tervise infosüsteemi arendamist ja andmevahetuse standardimist, haldab järgmisel joonisel visualiseeritud Eesti tervishoiuressursside OID-puud:

Õed
Arstid
Ämmaemandad
Tehnilised loend...
Identifikaatorid
Üldised klassifi...
Med. valdkonna l...
Med.dokumentide...
Med.dokumentide...
Standardid
Klassifikaatorid...
Rahvusvahelised...
Riiklikud statis...
Juhised
Patsiendid
Tervishoiu-orga...
Muud asutused
Rahvusvahelised...
Apteegid
Meditsiini-teen...
Tervishoiutööta...
Tervishoiuteenu...
ISO
ISO
IANA
IANA
Estonian eHealth Foundation 
1.2.6.1.4.1.2824
Estonian eHealth Foundation...
Text is not SVG - cannot display

OIDide haldamine

OIDide registreerimine ja haldamine toimub õiguste delegeerimise põhimõttel. OID identifitseerib asutuse, kes on vastutav järgnevate OIDide registreerimise eest. Asutus, kes kontrollib mingi taseme identifikaatorit, võib järgnevate tasemete identifikaatorite haldamise ja registreerimise õigused edasi anda.

Iga tervishoiuteenuse osutaja (TTO) haldab talle määratud harus oma objekte ning neile ei kehti piiranguid selles osas, mitu haru nende nn juur-OIDist hargneb või kui kaugele need ulatuvad. TTO-l on lubatud enda juur-OIDi haldus volitada ka näiteks oma infosüsteemi arendajale või TEHIKule.

Haldamise reeglid

Alljärgnevad reeglid on üldised kogu 1.3.6.1.4.1.28284 juur-OIDi alla jäävale struktuurile. Konkreetsetes harudes võib vastavalt kontekstile kehtestada täiendavaid reegleid, mis ei tohi minna vastuollu üldreeglitega.

  • Kõik väljaantavad OIDid on unikaalsed.
  • Igale objektile antakse ainult üks OID.
  • OIDe ei väljastata „tuleviku tarvis”, st OIDi väljastamise hetkeks peab OIDistatav objekt olema selgelt defineeritud.
  • OIDi tähendust aja jooksul muuta ei tohi (vajadusel on lubatud täpsustada nime).
  • Loodud ja kasutusel olevat OIDi ei saa kustutada, aga saab tunnistada kehtetuks.
  • OID võib sisaldada vaid numbreid, nende eraldajatena kasutatakse punkte. Kõik muud tähemärgid on keelatud.
  • Juur-OIDi all sama hierarhia astme piires OIDi nimi korduda ei tohi.