Tervise ja heaolu valdkonna infosüsteemide teenused

Sotsiaalministeeriumi põhiülesanne on terviklik, kaasav, andmepõhine ja jätkusuutlik
poliitikakujundus, mis jõuab inimesteni eelkõige läbi valitsemisalas osutatavate teenuste.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) kui Sotsiaalministeeriumi haldusala asutuse ülesanne on valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste arendamine, haldamine ning pakkumine nii tervise, heaolu ja töö valdkonnas.

TEHIK haldab infosüsteeme ja andmekogusid, mis puudutavad 1,3 miljonit Eesti inimest ning arendab e-teenuseid, mis muudavad riigiga asjaajamise kiiremaks ja mugavamaks.

TEHIK loob koos Sotsiaalministeeriumiga uusi e-teenuseid nii Sotsiaalkindlustusametile, Tervisekassale, Terviseametile, Tervise Arengu Instituudile, Ravimiametile, Tööinspektsioonile, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele kui ka võrdõiguslikkuse volinikule. Lisaks on TEHIKul oluline roll tagada kohalikele omavalitsustele mõeldud sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri töö ning teha koostööd tervishoiuteenuse osutajatega, kellele tuleb tagada andmevahetus tervise infosüsteemiga.