Koordinatsioonikogu

Koordinatsioonikogu on koostöökogu, kelle peamiseks ülesandeks on tagada tervisesüsteemis kasutatavate klassifikaatorite ja koodiloendite osas kokku lepitud haldussüsteemi sujuv toimimine kõikide osapoolte vahel.

Ettepanekute taotlus juhis
Ettepane...
Laekunud ettepanek
Laekunud...
Poliitika kujundaja
Poliitika...
Terminoloogia keskus
Terminoloo...
TEHIK
TEHIK
Tervise statistika
Tervise st...
Kasutaja
Kasutaja
Koordinatsioonik...
Muudatuste hindamise metoodika
Muudatuste hindamise...
Ettepanek vajab täiendust
Ettepanek...
Ettepanek vastuvõetud
Ettepanek...
Otsuse tegemine suunatud juhtrühma
Otsuse teg...
Text is not SVG - cannot display

Koordinatsioonikogu ülesanded

 • Avaldada asjakohast ülevaadet tervisesüsteemi klassifikaatoritest ja koodiloenditest TEHIKu teabekeskuses ja teha ettepanekuid nende arendamiseks;
 • hallata ettepanekuid klassifikaatorite ja koodiloendite kasutuselevõtuks ja kehtetuks tunnistamiseks vastavalt kokkulepitud töökorrale;
 • avaldada klassifikaatorite ja koodiloenditega seotud olulisemat infot koondavat kokkuvõtet vähemalt kord aastas;
 • teha ettepanekuid uute klassifikaatorite ja koodiloendite kasutuselevõtuks või olemasolevate riiklikult loodud koodiloendite ümberkodeerimiseks, tuginedes kas rahvusvahelisele või muule kokkulepitud alusterminoloogiale;
 • teha ettepanekuid klassifikaatorite ja koodiloendite omanikurolli võtmiseks või muutmiseks;
 • kooskõlastada muudatused osapooltega laiema mõjuga klassifikaatorites;
 • edastada rahaliste vahendite planeerimiseks ja strateegiliste otsuste langetamiseks ettepanekud e-tervise juhtkomisjonile ning nõustada otsuste tegemisel vastavalt vajadusele;
 • teha klassifikaatori või koodiloendi omanikule ettepanekuid terminoloogia ühtlustamiseks;
 • kujundada vajadusel Eesti seisukohti rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Koordinatsioonikogu pädevus

 1. Poliitikakujundaja – Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassa esindajad, kes esindavad eksperdirühmas poliitilise tegevuse ja rahastuse prioriteete;

 2. Terminoloogia esindaja – TAI meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse esindaja, kes aitab tagada loendite terminoloogilise koosvõime;

 3. Terminoloogiastandardite haldaja - TEHIKu esindaja, kes aitab tagada loendite semantilise ja tehnilise koosvõime;

 4. Tervisestatistika esindaja – TAI Tervisestatistika osakonna esindaja, kes aitab tagada loendite koosvõime tervisestatistikas;

 5. Vastavalt vajadusele kaasatud lisaliikmed: näiteks Kasutaja (nimetatud ka kui huvitatud osapool), kellel on vahetu huvi klassifikaatori arengu vastu ja kelle ülesanne Koordinatsioonikogus on anda vajalikku infot sisuliste ettepanekute hindamisel. Huvitatud osapooleks võib olla klassifikaatori igapäevane kasutaja, valdkonna esindusorganisatsioon (nt Eesti Perearstide Selts), akadeemia esindaja (Tartu Ülikool), tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi arendaja vms.

Koordinatsioonikogu juhib ja koosolekuid kutsub kokku koordinatsioonikogu esimees.

Koordinatsioonikogu koosseis

Koordinatsioonikogu esimees:

Kerli Linna - Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (andmekorralduse juht)

Koordinatsioonikogu liikmed:

 • Sotsiaalministeerium (tervishoiukorraldus) – Ulla Raid
 • Sotsiaalministeerium (andmehaldus) – Sirli Niibo-Tamm
 • Tervise Arengu Instituut (tervisestatistika ja -registrid) – Liisi Panov
 • Tervise Arengu Instituut (meditsiini- ja tervishoiuterminoloogia, RHK-11) – Ruth Erm
 • Tervise Arengu Instituut (tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna lõimumine, RFK) – Kairit Viidalepp
 • Tervisekassa (NCSP ja RHK kasutamise ekspertiis (DRG süsteem), raviarveldus) – Malle Avarsoo
 • Tervisekassa (teenuste arendus) - Janika Maidle
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (SNOMED CT, terminoloogiastandardid) – Krista Kärt
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (SNOMED CT, terminoloogiaserver) – Rutt Lindström
 • Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (andmekvaliteet) – Aivi Saar

Koordinatsioonikoguga saab ühendust aadressil [email protected].

Viimati uuendatud 6.06.2024