Tervise infosüsteemi andmevahetuse vormingud

Tervishoiuteenuse osutajad (TTOd) on kohustatud edastama tervishoiuteenuse osutamise käigus tekkinud andmeid riiklikusse kesksesse tervise infosüsteemi (TIS). Selleks, et tagada terviseandmete andmekvaliteeti ja andmete ning süsteemide koosvõimet (interoperability) on terviseandmete vahetamisel TTO süsteemi ning TIS vahel võetud kasutusele rahvusvaheliselt tunnustatud terviseandmete andmevahetusstandard HL7 (Health Level 7).

Seni on Eestis kasutusel HL7 standard Versioon 3 koos meditsiinidokumentide alusstandardiks mõeldud CDA standardiga. Kogu andmevahetus TTO süsteemide ja erinevate portaalide ning TIS vahel toimub üle X-tee tuginedes nende rahvusvaheliste standardite alusel loodud XML-formaadis andmevahetusvormingutele (data exchange templates).

Viimastel aastatel on juurde lisandunud ka uus HL7 standard FHIR, mis on mõeldud andmete- ja sündmuspõhiste teenuste paindlikumaks loomiseks. Eesmärk on järk-järgult liikuda üle varasemate standardite alusel loodud andmevahetuselt uuele andmetepõhisele andmevahetusele tuginedes FHIR standardile.

FHIR spetsifikatsioon

Tervise infosüsteemi andmevahetuse haldamiseks luuakse vastavalt loodava teenuse olemusele ja vajadustele andmevahetusvormingud, mis tuginevad rahvusvahelisel HL7 V3 ja CDA andmevahetusstandarditel.

Tervise infosüsteemis kasutusel olevad andmevahetusvormingud jagunevad:

  1. TISi edastatavad dokumendid
  2. TIS koostatud dokumendid
  3. Päringud
  4. Päringu vastused
  5. Toimingud
  6. Toimingu vastused

Detailsema informatsiooni TIS andmevahetuse vormingutest ja nendega seotud dokumentidest leiab andmekirjelduskeskkonnast.

Seejuures on oluline märkida, et seni avaldatud standardite kogumikud asuvad siin: Koodivaramu

TIS andmevahetusvormingud

Päring

Toiming

Päringu vastus